Στόχος του Έργου:

Στόχος του προτεινόμενου σχεδίου είναι να επιλέξει, να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει ανέργους ώστε να αποτελέσουν μια πηγή ωφέλιμου εργατικού δυναμικού και συμπληρωματικών βιώσιμων επιχειρήσεων για όλο τον κλάδο.

Το έργο θα παρέχει εκπαίδευση στις παρακάτω ειδικότητες: 

  • παραγωγής καλλιτεχνικών κεραμικών διακοσμητικών και χρηστικών (Σχεδιασμός, Επιλογή πρώτων υλών, μορφοποίηση, έψηση, διακόσμηση)
  • παραγωγής διακοσμητικών μεταλλικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των γλυπτών(Σχεδιασμός, Επιλογή πρώτων υλών, χύτευση, διακόσμηση)
  • παραγωγής ξυλόγλυπτων (Σχεδιασμός, Επιλογή πρώτων υλών, μορφοποίηση, διακόσμηση, πυρογραφία, κλπ)
  • προώθησης πωλήσεων προϊόντων λαϊκής τέχνης. 
Το έργο με την κατάλληλη εκπαίδευση, επιχειρηματική συμβουλευτική και καινοτομική προσέγγιση σχεδιασμού, παραγωγής και προώθησης προϊόντων θα βοηθήσει του επωφελούμενους να επιλέξουν μια βιώσιμη επαγγελματική ενασχόληση η οποία θα είναι ανταγωνιστική στις παρούσες συνθήκες οικονομίας και αγοράς, στηρίζοντας παράλληλα έναν σημαίνοντα κλάδο παραδοσιακής λαϊκής τέχνης στην Περιφέρειας Αττικής. 

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 2399-3/7/2012 (κωδικός πρόσκλησης 40) πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής – Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Δράσης 7, της Κατηγορίας παρέμβασης 1: Ενδιάμεσες πολιτικές απασχόλησης , του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 : Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).agro-jrp

w3c